WPPENERGY ICO REVIEW – Tiền điện tử có thể giao dịch qua WPP Exchange Platform

WPPENERGY ICO REVIEW -  Tiền điện tử có thể giao dịch qua WPP Exchange Platform
WPPENERGY ICO REVIEW – Tiền điện tử có thể giao dịch qua WPP Exchange Platform

Nền tảng này sẽ tổng hợp các Cryptocurrencies khác nhau trên thị trường có liên quan đến Khai thác năng lượng và tiền điện tử thành một nền tảng trao đổi mới.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đường Links bên dưới:

Author: xoctoan21
Website: https://wppenergy.io//
Whitepaper: https://wppenergy.io//pdf/Whitepaper.pdf
Twitter: https://twitter.com/wppenergycoin
Facebook: https://www.facebook.com/WPP-Energy-575263249486648
Telegram: https://t.me/WPPEnergy
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2130744
ETH: 0x5465Ca69C2Afc96d05D0247d43813de28AF38C04

WPPENERGY ICO REVIEW – Tiền điện tử có thể giao dịch qua WPP Exchange Platform