Resto (RESTO) Đánh giá và tổng quan về ICO

Website: http://restotoken.org/ Whitepaper: https://restotoken.org/docs/WhitepaperRestoEN.pdf Telegram: https://t.me/restotoken Facebook: https://www.facebook.com/RestoToken Twitter: https://twitter.com/restoloyalty Author Username: denisgud Autho URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2294340 My Ethereum Address: 0xdCFad490Ee26e80AE33120072e2c594CCa249736 Resto (RESTO) Đánh giá và tổng quan về ICO

Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5

Link của trang website : https://ironx.io/ link to the whitepaper : https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/ Link Twitter : https://twitter.com/IronXExchange Link Telegram : https://t.me/IronX_exchange Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Một số kệnh thông tin về dự án…

Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5

Link của trang website : https://ironx.io/ link to the whitepaper : https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/ Link Twitter : https://twitter.com/IronXExchange Link Telegram : https://t.me/IronX_exchange Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Một số kệnh thông tin về dự án…

Innovaminex Review – Dự Án ICO Blockchain Về Vàng, Bạc, Kim Loại Qúi

Innovaminex Review – Dự Án ICO Blockchain Về Vàng, Bạc, Kim Loại Qúi Homepage: https://innovaminex.com/en/inx Whitepaper: https://innovaminex.com/docs/whitepaper-en.pdf Telegram: https://t.me/InnovaMinex Twitter: https://twitter.com/innovaminex Medium: https://medium.com/innovaminex-com Reddit: https://www.reddit.com/user/Innovaminex Instagram: https://www.instagram.com/innovaminex/ VK: https://vk.com/innovaminex Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1912986 #innovaminex #INX #blockchain #gold Innovaminex Review – Dự…

Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Website: http://iovo.io/ Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bitcointalk usename: jonismokerxz https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1849814 Ethereum wallet: 0x8b899cb9E82374e83aEAaadc783dB4e52E62bAfe Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Phân tích và đánh giá chung về dự án terawatt ico

Website: https://terawattled.com/ Whitepaper: https://terawattled.com/assets/Terawatt.pdf Twitter: https://mobile.twitter.com/terawatt_led Facebook: https://m.facebook.com/Terawatt/about Telegram: https://t.me/TeraWattICO Author: tomcuire18 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2303904 ETH: 0x7A159aff39198d317e25af2071BD71263fFC33B5 Phân tích và đánh giá chung về dự án terawatt ico

Adab Solution – Review ICO – Dự án đầu tiền về sàn crypto của Hồi Gíao

Adab Solution – Review ICO – Dự án đầu tiền về sàn crypto của Hồi Gíao Trang chủ: http://adabsolutions.com/ Whitepaper: https://adabsolutions.com/pdf/WhitePaper_of_ADAB_Solutions.pdf Adab Solution – Review ICO – Dự án đầu tiền về sàn crypto của Hồi Gíao

Review về sự đánh giá của các tổ chức đánh giá ICO về dự án Lynked World – BChannel

Đọc giả quan tâm đến dự án này có thể tìm hiểu kỹ hơn về dự án qua: – Trang web: https://tokensaledev.lynked.world/ – ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5005646 – Whitepaper: https://tokensaledev.lynked.world/images/LynkedWorld_Whitepaper.pdf – Mobile App: https://tokensaledev.lynked.world/#apps – Telegram: https://t.me/lynkedw – Facebook: https://www.facebook.com/lynkedW/ –…