Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5

Link của trang website : https://ironx.io/ link to the whitepaper : https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/ Link Twitter : https://twitter.com/IronXExchange Link Telegram : https://t.me/IronX_exchange Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Một số kệnh thông tin về dự án…

Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5

Link của trang website : https://ironx.io/ link to the whitepaper : https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf Link Facebook : https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/ Link Twitter : https://twitter.com/IronXExchange Link Telegram : https://t.me/IronX_exchange Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Một số kệnh thông tin về dự án…

BLOOCYS.com – Chi Tiết Bán Mã Thông Báo – ICO Review

*Website: https://www.bloocys.com/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: http://www.bloocys.com/wp-content/upl… *Telegram: https://t.me/Bloocys_Official *Facebook: https://www.facebook.com/BlooCYSOfficial *Twitter: https://twitter.com/bloocys *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 BLOOCYS.com – Chi Tiết Bán Mã Thông Báo – ICO Review

GOEUREKA Chi Tiết Mã Thông Báo – ICO Review

Website: https://goeureka.io/ ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… WhitePaper: https://goeureka.io/#download Telegram: https://t.me/goeureka Facebook: https://www.facebook.com/GoEurekaTravel/ Twitter: https://twitter.com/goeurekatravel My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1256325 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f GOEUREKA Chi Tiết Mã Thông Báo – ICO Review

GOEUREKA Chi Tiết Mã Thông Báo – ICO Review

Website: https://goeureka.io/ ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… WhitePaper: https://goeureka.io/#download Telegram: https://t.me/goeureka Facebook: https://www.facebook.com/GoEurekaTravel/ Twitter: https://twitter.com/goeurekatravel My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1256325 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f GOEUREKA Chi Tiết Mã Thông Báo – ICO Review

Đánh giá Mix.Rent (MIX) ICO, Đánh giá và Thông tin chi tiết | ICOholder

Website: https://mixrent.io/ Whitepaper: https://mixrent.io/documents/wp_en.pdf Telegram: https://t.me/mixrent Facebook: https://www.facebook.com/mix.rent.team Twitter: https://twitter.com/MixRent —————————————— My Profile: Bitcointalk username: hamongkhadb Bitcointalk ULR: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2153299 Twitter ULR: https://twitter.com/hamongkhadb Telegram URL: https://t.me/hamongkha ETH: 0x18d6234969bf7e3edc6635c110a54ccd0a49a490 Đánh giá Mix.Rent (MIX) ICO, Đánh giá và Thông tin chi tiết |…

AIVON.io – Xem Video Với Trí Thông Minh Nhân Tạo – ICO Review

#Aivon #aivonico #tokensale #AI #Blockchain #aivonio Aivon | Xem Video Với Trí Thông Minh Nhân Tạo *Website: https://aivon.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: https://aivon.io/download-whitepaper/ *Telegram: http://t.me/aivonio *Facebook: http://www.facebook.com/aivonio *Twitter: http://www.twitter.com/aivonio *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 AIVON.io – Xem Video Với…

TOKENSALE.LYNKED.WORLD – Chi Tiết Bán Mã Thông Báo – ICO Review

*Website: https://tokensale.lynked.world/ *WhitePaper: https://tokensaledev.lynked.world/ima… *Telegram: https://t.me/lynkedW *Facebook: https://www.facebook.com/lynkedW/ *Twitter: https://twitter.com/LynkedW *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 TOKENSALE.LYNKED.WORLD – Chi Tiết Bán Mã Thông Báo – ICO Review

Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO

Website: http://iovo.io/ Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bitcointalk usename: jonismokerxz https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1849814 Ethereum wallet: 0x8b899cb9E82374e83aEAaadc783dB4e52E62bAfe Thông tin về ICO, phân bổ quỹ, phân bổ token của IOVO