Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5

Một số kệnh thông tin về dự án - Review ICO Ironx part 5
Link của trang website : https://ironx.io/
link to the whitepaper : https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf
Link Facebook : https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/
Link Twitter : https://twitter.com/IronXExchange
Link Telegram : https://t.me/IronX_exchange
Bitcointalk Username: Thai19
My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506

Một số kệnh thông tin về dự án – Review ICO Ironx part 5