Desico İco Review #1

Desico İco Review #1
WEBSITE: https://www.desico.io
TELEGRAM: https://t.me/desicochat
WHITE PAPER: https://www.desico.io/docs/Whitepaper…
TWITTER: https://twitter.com/desico_io
FACEBOOK: https://www.facebook.com/desico.io/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVi7…
MEDIUM: https://medium.com/@desico.io
ANN THREAD: https://bitcointalk.org/index.php?top…

Bitcointalk username: Furkantugra
Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?act…
ETH address: 0x71Af9f922810D24f8D91685009b600580D4a6C74

Desico İco Review #1